Châu Á trực tiếp - betting 365

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THƯ VIỆN

up web mới (8)

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THƯ VIỆN

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ

Phó trưởng phòng: Cô Mộng Triệu Lan (Email: [email protected])

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

a)  Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý hệ thống mạng, công nghệ thông tin, thư viện, các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu trong Trường.

b)  Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển, tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Trường.

c)   Tham mưu về công tác quản lý thư viện, thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử… phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

d)  Quản lý, thu thập và cung cấp tin, tư liệu về khoa học, giáo dục, công nghệ phục vụ viên chức, người lao động và HSSV.

2. NHIỆM VỤ

Quản trị hệ thống mạng, công nghệ thông tin.

Quản trị thư viện.

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ