Châu Á trực tiếp - betting 365

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ betting 365 , NHIỆM KỲ 2023-2028

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ betting 365 , NHIỆM KỲ 2023-2028

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ betting 365 , NHIỆM KỲ 2023-2028

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở betting 365 , nhiệm kỳ 2023-2028. Gồm có 07 đồng chí:

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch

Liên hệ: [email protected]

Đồng chí Phan Trương Hiếu – Phó Chủ tịch, phụ trách thi đua, tổ chức

Liên hệ: [email protected]

Đồng chí Dương Đoàn Bảo Trâm – Ủy viên BCH, Kế toán CĐCS

Liên hệ: [email protected] 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên BCH, Thủ quỹ CĐCS

Liên hệ: [email protected] 

Đồng chí Lê Thị Trang – Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công, phụ trách tuyên truyền

Liên hệ: Tranglt@kthcm.voteparke.com 

Đồng chí Nguyễn Phạm Việt Đăng – Ủy viên BCH, phụ trách phong trào

Liên hệ: [email protected] 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên BCH, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Văn thư CĐCS

Liên hệ: [email protected]