Châu Á trực tiếp - betting 365

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

36

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở betting 365 , nhiệm kỳ 2023-2028. Gồm có 07 đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch
Liên hệ: [email protected]
Đồng chí Phan Trương Hiếu – Phó Chủ tịch, phụ trách thi đua, tổ chức
Liên hệ: [email protected]
Đồng chí Dương Đoàn Bảo Trâm – Ủy viên BCH, Kế toán CĐCS
Liên hệ: [email protected]
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên BCH, Thủ quỹ CĐCS
Liên hệ: [email protected]
Đồng chí Lê Thị Trang – Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công, phụ trách tuyên truyền
Liên hệ: [email protected]
Đồng chí Nguyễn Phạm Việt Đăng – Ủy viên BCH, phụ trách phong trào
Liên hệ: [email protected]
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo – Ủy viên BCH, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Văn thư CĐCS
Liên hệ: [email protected]